Warunki ochrony danych osobowych

Operator

Operatorem jest firma Lukáčik, s.r.o., REGON: 47 548 436, SK zwykłe dane osobowe, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operator postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i art przez prawodawstwo Unii Europejskiej i w maksymalnym stopniu dba o prywatność danych osób oraz ochronę ich danych osobowych, które zostały dostarczone i które przetwarza.

Operator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Powody przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie uzyskanych i przekazanych danych osobowych jest częścią naszej działalności. Bez podawania danych osobowych i bez nich przetwarzania, nie bylibyśmy w stanie świadczyć naszych usług naszym klientom i innym osobom, których dane dotyczą, w wymaganym zakresie.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane przez operatora jest tożsamy z okresem świadczenia usługi, ale najdłuższy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu przetwarzania).

Udostępnianie danych osobom trzecim

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być również przetwarzane przez podmioty trzecie, o ile jest to niezbędne do realizacji nasze zobowiązanie wobec Ciebie, naszych klientów lub świadczenia naszych usług. Wybierając tych partnerów, zawsze o to dbamy w celu zagwarantowania wysokiego standardu ochrony Twoich danych osobowych.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane w krajach Unii Europejskiej oraz krajach będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przekazywanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie do państw trzecich, których reżim prawny jest uznawana przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Postępowanie z danymi osobowymi

Operator przetwarza Twoje dane osobowe ręcznie lub za pomocą systemów elektronicznych. Operator zaakceptował wszelkie niezbędne i niezbędne środki, aby stopień ochrony Twoich danych osobowych był jak najwyższy. Wszystkie dane osobowe są składowane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Jeżeli nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych bez Twojej zgody, Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu na podstawie Twojej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba zainteresowana ma prawo do:

  • żądania od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • do sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • do przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi lub wniosku o wszczęcie postępowania do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wszelkie pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas na adres e-mail: lub bezpośrednio na adres operatora.

Operator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli takie nastąpi naruszenie ochrony danych osobowych może prowadzić do wysokiego ryzyka naruszenia praw osoby, której dane dotyczą.

Nasi klienci wyrażają zgodę na te warunki zamawiając i korzystając z naszych usług do czasu ich wzajemnego rozwiązania relacji biznesowych między operatorem a klientem.

Inne relacje, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych warunkach, są regulowane przez RODO i porządek prawny Unii Europejskiej.